Regulamin świadczenia usług publicznych drogą
elektroniczną poprzez Geoportal Miasta Ruda Śląska

§ 1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.      Geoportal – Geoportal Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biura Geodety Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska – serwis dostępny pod adresem https://rudaslaska.geoportal2.pl, stanowiący element systemu teleinformatycznego PZGiK, zapewniający dostęp do e-usług publicznych związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu geodezji i kartografii.

2.      Usługodawca – Prezydent Miasta Ruda Śląska wykonujący zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, z siedzibą w Rudzie Śląskiej pl. Jana Pawła II 6.

3.      Usługobiorca – podmiot wykorzystujący e-usługi świadczone przez Geoportal w trybie chronionym (dostęp do e-usług dla podmiotów, których szczególny dostęp do danych PZGiK lub udział w czynnościach urzędowych wynika z przepisów prawa) lub w trybie publicznym (dostęp powszechny i nieograniczony):

a.    podmiot realizujący zadania publiczne, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

b.    wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (ustawa PGiK);

c.     komornik sądowy działający przy sądzie rejonowym, wykonujący zawód komornika zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;

d.    podmiot wykonujący działalność w zakresie szacowania nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

e.    podmioty uprawnione do udziału w naradach koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy PGiK;

f.     inwestor lub projektant składający wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

g.    osoba fizyczna lub osoba prawna, która założyła konto w trybie publicznym Geoportalu.

4.      PZGiK – powiatowa część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzona przez Usługodawcę.

5.      E-usługa – usługa polegająca na umożliwieniu przez Usługodawcę dostępu poprzez Geoportal do realizacji drogą internetową procedur udostępniania materiałów i zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz innych urzędowych czynności Usługodawcy w odpowiedzi na żądanie Usługobiorcy;

6.      Administrator – pracownik Urzędu Miasta Ruda Śląska upoważniony przez Usługodawcę do administrowania Geoportalem, w tym zarządzania uprawnieniami Użytkowników Portalu PZGiK;

7.      Użytkownik – osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy w korzystaniu z e-usług.

8.      Regulamin – niniejszy Regulamin.

9.      Wniosek – wniosek o założenie konta Usługobiorcy we właściwym module Geoportalu, według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1- 4 do Regulaminu.

10.   Kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis o którym mowa w art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

11.   BGM – Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska.

12.   DOO – Dokument Obliczenia Opłaty, o którym mowa w art. 40e ustawy PGiK, zawierający wysokość należnej opłaty z tytułu udostępnienia zamówionych materiałów zasobu albo wykonania czynności, o których mowa w art. 40b ust. pkt 2, 4, 5 i 6 ustawy PGiK.

13.   Licencja – dokument, o którym mowa w art. 40c ust. 1 ustawy PGiK, określający uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady korzystania z Geoportalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorcy i Użytkownika.

2.      System informatyczny Usługobiorcy/Użytkownika Geoportalu musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a.    posiadać dostęp do Internetu,

b.    posiadać jedną z wymienionych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

c.     Geoportal realizuje udostępnianie danych wygenerowanych z baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w oparciu o zasady określone w ustawie PGiK oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

d.    Użytkownik nie może wykorzystywać danych pozyskanych w Geoportalu w celach innych niż określone w złożonym wniosku.

3.      Instrukcja korzystania z serwisu Portal PZGiK jest dostępna w formie pomocy pod adresem https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje oraz w formie „instrukcji obsługi” bezpośrednio z poziomu dedykowanych modułów.

§ 3 Warunki świadczenia e-usług w trybie chronionym
(niepublicznym)

1.    Formularze wniosków o rejestrację w dedykowanych modułach Geoportalu w trybie chronionym dostępne są na stronie internetowej https://rudaslaska.geoportal2.pl .

2.    Wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub w formie dokumentu elektronicznego na adres: geodezja@ruda-sl.pl Dokument elektroniczny należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3.    Złożenie wniosku o rejestrację w dedykowanym module Geoportalu oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

4.    Uzyskanie dostępu do Geoportalu następuje w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Administratora, Użytkownik otrzymuje login oraz hasło inicjujące.

5.    Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zmiany hasła inicjującego przy pierwszym logowaniu do Geoportalu na hasło własne. Login pozostaje niezmienny. Hasło musi posiadać minimum 8 znaków, w tym duże i małe litery oraz jeden znak różny od liter.

6.    Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła spowoduje zablokowanie dostępu do Geoportalu. Dostęp można odblokować, korzystając z automatycznego mechanizmu generującego hasło tymczasowe. Należy wpisać login, a następnie użyć linku „Zapomniałem hasła”. Hasło tymczasowe zostanie przesłane na adres e-mail podany na wniosku o dostęp do serwisu. W przypadku niewłaściwego działania w/w mechanizmu zgłoszenie dotyczące odblokowania dostępu do Geoportalu należy przesłać na adres geodezja@ruda-sl.pl.

7.    Każdorazowe udostępnienie informacji następuje po zalogowaniu się do Geoportalu z wykorzystaniem loginu i hasła.

8.    Użytkownik jest zobowiązany do:

a.    przechowywania otrzymanych parametrów dostępu do Geoportalu w warunkach gwarantujących ich poufność i nieudostępniania ich osobom postronnym;

b.    wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie zgodnie z licencją;

c.       nieudostępniania pozyskanych danych innym osobom lub jednostkom, a także ich nierozpowszechniania w sposób niezgodny z licencją;

d.    przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ze szczególnym uwzględnieniem należytego zapewnienia ochrony pozyskanych danych, bezpieczeństwa ich przechowywania oraz trwałego ich usunięcia po ich wykorzystaniu

9.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Usługobiorcę pozyskanych danych osobowych.

10.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Geoportalu w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Dane opisowe EGiB

1.    Za pomocą modułu „Dane opisowe EGiB” w Geoportalu, pracownicy administracji publicznej po otrzymaniu prawa dostępu i zalogowaniu się mają możliwość wyszukiwania i przeglądania danych w bazie EGiB wg jednostki ewidencyjnej, numeru działki, numeru jednostki rejestrowej (gruntowej), danych osoby fizycznej, nazwy instytucji, dokumentu. Istnieje także możliwość wykonania zestawienia gruntów dla obrębu ewidencyjnego, wyszukania danych wg założonego filtru np. powierzchnię, użytek, funkcje budynków.

2.    Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

3.    Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu, o którym mowa w ust. 1.

§ 5 Moduł wykonawcy prac geodezyjnych

1.    Za pomocą modułu „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych” w Geoportalu, Użytkownik, po uzyskaniu dostępu do serwisu, ma możliwość:

a.    zgłaszania prac geodezyjnych (zgłoszenia pierwotne i uzupełniające);

b.    przeglądania prac zakończonych i niezakończonych;

c.     uzgadniania zakresu materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac lub terminu udostępnienia tych materiałów (art. 12 ust. 5 ustawy PGiK);

d.    uzgodnienia harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;

e.    pobierania DOO;

f.     dokonania płatności elektronicznej;

g.    pobierania materiałów zasobu dotyczących danego zgłoszenia prac;

h.    wystąpienia w trakcie wykonywania zgłoszonych prac o udostępnienie dodatkowych materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac (art. 12 ust. 6 ustawy PGiK);

i.     przekazywania zawiadomienia o zakończeniu wykonywanych pracach geodezyjnych wraz z dokumentacją techniczną sporządzoną w ramach wykonywanych prac;

j.     pobierania protokołów weryfikacji;

k.    zajęcia stanowiska w sprawie negatywnego wyniku weryfikacji;

2.    Funkcjonalność modułu pozwala Użytkownikowi na dostęp do wszystkich złożonych przez niego niezakończonych zgłoszeń prac geodezyjnych, a także do wszystkich dokumentów DOO i danych związanych z realizacją tych zgłoszeń oraz listy zakończonych prac z okresu ostatniego roku.

3.    Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu.

4.    Każdy Użytkownik upoważniony przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu ma pełen dostęp do wszystkich informacji o zgłoszonych pracach, składania zgłoszeń uzupełniających, anulowania prac (informowania o zaniechaniu wykonania zgłoszonych prac) i prowadzenia korespondencji służbowej z Usługodawcą.

5.    Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia pracy geodezyjnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy PGiK.

6.    Korzystając z automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w module, Użytkownik zgadza się na automatyczne wystawienie DOO.

7.    Udostępnienie materiałów zasobu następuje po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1. ustawy PGiK, wynikającej z DOO.

8.    W przypadku gdy Użytkownik stwierdzi niekompletność udostępnionych materiałów lub pojawią się inne wątpliwości merytoryczne dotyczące materiałów, należy nawiązać kontakt z Usługodawcą za pomocą komunikatora modułowego lub telefonicznie pod numerem (32) 244 90 00 wewn. 5260.

9.    Wypełnienie i przesłanie przez Geoportal formularza pt.: „Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych” jest równoznaczne z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy PGiK, i wymaga równocześnie przekazania elektronicznego operatu technicznego w postaci pliku PDF oraz zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 12 ustawy PGiK.

10.  W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, pobranie przez Użytkownika protokołu weryfikacji jest równoznaczne z doręczeniem Usługobiorcy protokołu oraz zwrotem wyników zgłoszonych prac, o którym mowa w art. 12b ust. 6 ustawy PGiK.

11.  Złożenie przez Użytkownika za pośrednictwem modułu pisemnego stanowiska Usługobiorcy, odnośnie negatywnego wyniku weryfikacji wymaga zachowania formy przewidzianej przepisami ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2021.735 z późn. zm.) i jest równoznaczne z doręczeniem pisma, o którym mowa w art. 12b ust. 7 ustawy PGiK.

12.  Dane udostępniane za pomocą modułu udostępniane są w formie elektronicznej w formacie plików PDF, GML, SWDE, DXF, GEO-TIFF, TXT oraz w formacie natywnym programu EWMAPA.

§ 6 Zapytania komornicze

1.    Za pomocą modułu „Zapytania komornicze”, Użytkownik, po otrzymaniu prawa dostępu i zalogowaniu się, ma możliwość przeszukiwania bazy ewidencji gruntów i budynków w podziale na grupy:

a.    osoba fizyczna,

b.    instytucja,

w celu potwierdzenia występowania podmiotu ewidencyjnego danej grupy w bazie EGiB. Rezultatem wyszukiwania jest raport z określeniem ilości wyszukanych wystąpień danego podmiotu w bazie EGiB.

2.    Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu.

3.    Za pośrednictwem modułu Użytkownik może:

a.    składać formularz EGIB, częściowo uzupełniony przez system,

b.    otrzymywać DOO oraz dokument licencji,

c.     dokonać płatności elektronicznej,

d.    pobierać zamówione dane,

4.    Użytkownik ma wgląd do wniosków opłaconych i nieopłaconych.

5.    Dane dotyczące nieruchomości będących własnością lub pozostających we władaniu wyszukiwanych podmiotów, udostępniane są po dokonaniu opłaty za ich udostępnienie, określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

6.    Usługodawca dopuszcza zautomatyzowane potwierdzanie występowania podmiotów ewidencyjnych pod warunkiem, że potwierdzanie odbywać się będzie w godzinach 2200 – 155  oraz od 215 – 600 i obejmować będzie łącznie nie więcej niż 1000 zapytań. Wykonywanie zautomatyzowanych zapytań w sposób niezgodny z powyższymi warunkami, skutkować będzie odmową dalszego korzystania przez Użytkownika z modułu zapytań komorniczych oraz zablokowaniem konta Użytkownika.

§ 7 Dane RCN

1.    Za pomocą modułu „Dane RCN” w Geoportalu, Użytkownik, po otrzymaniu prawa dostępu i zalogowaniu się, ma możliwość przeglądania, wyszukiwania i pobierania informacji z bazy danych rejestru cen nieruchomości oraz czterogodzinnego przeglądania elektronicznych kopii aktów notarialnych w jednostce ewidencyjnej miasto Ruda Śląska.

2.    Moduł pozwala na wyszukanie transakcji wg poniższych parametrów:

a.    nazwa gminy,

b.    typ transakcji,

c.     rodzaj nieruchomości,

d.    powierzchnia nieruchomości.

3.    Użytkownik po odfiltrowaniu transakcji może przeglądać dane bez cen transakcyjnych, a następnie zamówić kompletną informację z cenami zapisanymi w bazie RCN.

4.    Za pośrednictwem modułu Użytkownik może:

e.    składać formularz P+P4, częściowo uzupełniony przez system,

f.     otrzymywać DOO oraz dokument licencji,

g.    dokonać płatności elektronicznej,

h.    pobierać zamówione dane w formacie HTML, TXT, XLS.

5.    Użytkownik ma wgląd do wniosków opłaconych i nieopłaconych.

6.    Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu.

§ 8 Internetowe narady koordynacyjne

1.    Za pomocą modułu „Internetowe narady koordynacyjne” Użytkownik, po otrzymaniu prawa dostępu i zalogowaniu się, może przedstawić swoje stanowisko w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jako uczestnik narady koordynacyjnej.

2.    Uczestnicy narady koordynacyjnej o jej terminie zawiadamiani są przez Usługodawcę za pomocą Geoportalu.

3.    Uczestnicy narady, w tym przedstawiciele podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, mają podgląd do propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i z poziomu aktywnej narady koordynacyjnej mogą projekt uzgodnić bez uwag lub zgłosić uwagi do projektu w formie komentarza tekstowego lub w formie załącznika.

4.    Moduł proponuje następujące rodzaje adnotacji:

a.    nie uzupełniono” – gdy nie uczestniczono w naradzie koordynacyjnej,

b.    „brak uwag” – gdy nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do propozycji projektu,

c.     „opis tekstowy” – gdy uwagi wyrażono w formie komentarza tekstowego bezpośrednio w module,

d.    „załącznik” – gdy uwagi zarejestrowano w formie załącznika.

5.    Użytkownik ma możliwość zmiany stanowiska w czasie trwania narady.

6.    Użytkownik ma możliwość wglądu w treść opinii pozostałych uczestników narady.

7.    Na podstawie sformułowanych uwag zostaje wygenerowany protokół z narady koordynacyjnej.

8.    Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu.

§ 9 Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną

1.    W module udostępniania materiałów zasobu i wniosków na naradę koordynacyjną Użytkownik może samodzielnie założyć konto.

2.    Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zmiany hasła inicjującego przy pierwszym logowaniu do serwisu na hasło własne. Login pozostaje niezmienny. Hasło musi posiadać minimum 8 znaków, duże i małe litery oraz jeden znak różny od liter.

3.    Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła spowoduje zablokowanie dostępu do konta. Dostęp można odblokować korzystając z automatycznego mechanizmu generującego hasło tymczasowe. Należy wpisać login, a następnie użyć linku „Zapomniałem hasła”. Hasło tymczasowe zostanie przesłane na adres mailowy podany na wniosku o dostęp do serwisu.

4.    Po założeniu konta Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku:

a.    o wydanie mapy ewidencyjnej / mapy zasadniczej,

b.    o wydanie zbiorów danych PZGiK (BDOT500, GESUT, RCN)

c.     o udostępnienie innych materiałów,

d.    o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

e.    o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym – dla podmiotów realizujących zadania publiczne (zakładka „Inne wnioski”).

Przeprowadzenie pełnej autoryzacji za pośrednictwem Profilu Zaufanego, umożliwia Użytkownikowi składanie wniosków o wydanie materiałów i dokumentów zawierających dane osobowe do których Użytkownik może mieć dostęp.

5.    Udostępnianie danych z PZGiK odbywa się na zasadach określonych w ustawie PGiK.

6.    Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, Użytkownik może, po uzupełnieniu formularza niezbędnymi informacjami, wygenerować w postaci pliku PDF. Wniosek podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy. Po weryfikacji przez pracownika BGM spełniania wymogów formalnych i prawnych udostępnienia danych, wydawana jest licencja oraz dane z baz PZGiK poprzez udostępnienie linku do ich pobrania.

7.    Każdorazowe zainicjowanie zamówienia następuje po zalogowaniu się do odpowiedniego modułu z wykorzystaniem loginu oraz własnego hasła i złożeniu wniosku właściwego dla danego rodzaju zamówienia, którego postać, odpowiadająca wzorom poszczególnych wniosków, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji, generowana jest w systemie na podstawie informacji wpisanych przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia dostępnym w module.

8.    Wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany w rejestrze wniosków systemu PZGiK.

9.    Wybrane usługi realizowane są w sposób automatyczny. Obsługa automatyczna nie jest możliwa dla wniosków, w których zamówiono dokumenty w postaci drukowanej (nieelektronicznej), a także w przypadku zamówień dokumentów zawierających dane podmiotów ewidencyjnych, które wymagają weryfikacji wykazania przez Usługobiorcę interesu prawnego.

10.  Dla wniosków posiadających możliwość obsługi automatycznej generowany jest DOO. Dla pozostałych wniosków DOO zostanie wystawiony przez pracownika GODGiK.

11.  Sposób przekazania drukowanych dokumentów i materiałów zasobu określa Użytkownik na etapie wypełniania wniosku.

12.  Po dokonaniu przez Użytkownika płatności elektronicznej system PZGiK ewidencjonuje wpłatę i następuje udostępnienie danych w sposób automatyczny lub z udziałem pracownika GODGiK.

§ 10 Obsługa wniosku o koordynację usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

1.    Użytkownik po zalogowaniu się do modułu „Obsługa wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, ma możliwość złożenia wniosku na naradę koordynacyjną.

2.    Wraz z wnioskiem należy przesłać w formacie DXF oraz PDF propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu podpisaną elektronicznie przez uprawnionego projektanta, jeśli propozycja została sporządzona na kopii mapy do celów projektowych.

3.    Wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany w rejestrze wniosków systemu PZGiK.

4.    Po sprawdzeniu przez pracownika Biura Geodety Miasta, czy wniosek zawiera poprawne załączniki, zostaje wygenerowany DOO.

5.    Po dokonaniu przez Użytkownika płatności elektronicznej, pracownik Biura Geodety Miasta ustala termin narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia Użytkownika modułu.

6.    Z przeprowadzonej narady koordynacyjnej zostaje wygenerowany protokół, a na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację, o której mowa w art. 28c ustawy PGiK.

§ 11 Opłaty za świadczone usługi administracyjne

1.    Udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ustawy PGiK, jest możliwe po uiszczeniu należnej opłaty wynikającej z DOO.

2.    Sposoby wniesienia opłaty:

a.    szybka płatność elektroniczna przez system Paybynet w Geoportalu (za korzystanie płatności pobierana jest prowizja operatora płatności),

b.    wpłata gotówki w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

c.     zwykły przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany w DOO oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 12 Postępowanie reklamacyjne

1.    Usługodawca nie gwarantuje kompletności materiałów dostępnych online.

2.    Uzupełnienie brakującej dokumentacji będzie możliwe po zgłoszeniu tego faktu na adres mailowy geodezja@ruda-sl.pl lub bezpośrednio pracownikowi Wydziału Geodezji i Kartografii.

3.    W przypadku stwierdzenia wystąpienia błędów w pobranych materiałach zasobu, możliwe jest zgłoszenie reklamacji na adres geodezja@ruda-sl.pl w terminie 14 dni od pobrania materiałów zasobu.

4.    Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres e-mail, jak również dokładne uzasadnienie reklamacji. 

§ 13 Postanowienia końcowe

1.    O wszelkich zmianach danych Usługobiorcy i Użytkowników Usługobiorca powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę.

2.    W przypadku wystąpienia awarii Geoportalu, Użytkownik powinien ten fakt zgłosić Usługodawcy na adres geodezja@ruda-sl.pl lub telefonicznie Administratorowi pod nr tel. (32) 244 90 75 lub (32) 244 90 78.

3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Geoportalu w celu dodawania funkcjonalności lub przeprowadzenia aktualizacji, usunięcia wad i usterek w pracy systemu oraz jego konserwacji, z jednoczesnym dołożeniem wszelkich starań poinformowania Usługobiorców o planowanych przerwach w dostępie do serwisu. Informacja o planowanych wyłączeniach będzie umieszczana na stronie głównej serwisu Portal PZGiK. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Usługodawcy.

4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi, spowodowane przyczynami nie leżącymi po jego stronie, np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku ciągłości działania serwisu.

5.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do Geoportalu, składając do Urzędu Miasta Ruda Śląska pisemne zawiadomienie o rezygnacji z dostępu.

6.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego aktywność w Geoportalu jest rejestrowana przez narzędzia informatyczne serwisu.

7.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość aktualizacji Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie https://rudaslaska.geoportal2.pl.

8.    O zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku, a pierwsze skorzystanie z Geoportalu po zmianie Regulaminu będzie oznaczało jego akceptację przez Użytkownika.

§ 14 Załączniki

  1. Wniosek o założenie konta wykonawcy prac geodezyjnych.
  2. Wniosek o założenie konta rzeczoznawcy.
  3. Wniosek o założenie konta komornika.
  4. Wniosek o założenie konta – Internetowe narady koordynacyjne.